Mai névnap

Időjárás

Bemutatkozás

AZ ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA 

Az intézmény rövid története

Intézményünk „történelme” egy kisiskola megmaradásának tipikus példája. 1975-től az Őrbottyáni Általános Iskola tagiskolájaként csak alsó tagozatát tarthatta meg intézményünk két összevont osztály keretein belül.

Csomád település, másfél évtizeden át tartozott közös tanácsi irányítás alá Őrbottyánnal. Az első önkormányzati választások után, a frissen megalakult helyi önkormányzat első lépésként, megszüntette az addigi alsó tagozatos összevont tanítást és ennek következtében az 1–4. évfolyamokon önálló osztályokat alakított ki.

A következő tanévben a fenntartói intézkedés nyomán visszaérkeztek a helybéli felső tagozatos tanulók is, így hosszú idő után 1993-ban indult az intézményünkben olyan tanév, amelyben már nyolc évfolyamos működés keretein belül – bár még csak hét működő osztályban – oktattunk.

Annak ellenére, hogy az intézmény visszakapta a felső tagozatát, az oktatáspolitikai változások és a kedvezőtlen helyi demográfiai tendenciák újra veszélybe sodorták a kisiskola létét. A fenntartó helyi önkormányzat tudatos, jól megfontolt intézkedéseivel növelte a település lélekszámát, (amelyet szerencsés módon támogatott a kistérségi szintű demográfiai tendenciák alakulása is) így a helyi társadalommal és az iskolavezetéssel összhangban, kiaknázva a kistérség demográfiai és közoktatási helyzetéből fakadó előnyöket, intézkedéseivel közvetve és közvetlenül is támogatta a helyi iskola megmaradását, fejlesztését.

 

about_1.png

 

A tudatos döntések meghozatala, a sikeres egymásra épülő stratégiai terv alapján végrehajtott cselekvési sorozat végrehajtása az intézmény legmerészebb álmaiban kitűzött jövőkép megvalósításához, (új iskolaépület megépítése) egyben a szervezet jelentős átalakulásához vezetett és az áldozatos munka eredményeképpen a kisiskola megmaradásához nyújtott lehetőséget.

 

about_2.jpg

 

Infrastruktúra

Az intézmény –a település egyik „zöldövezetében” megépített– új épülete 2010. március 16-án került átadásra, amelyben a korszerű építmény mellett energiatakarékos rendszerek találhatóak, illetve az intézmény területén az EU-szabványoknak megfelelő játszóudvar került kialakításra. Az intézmény jelenleg már minden tekintetben megfelel a mai modern oktatási intézmények által támasztott magas fokú követelményeknek, a nevelés-oktatás célkitűzéseinek megvalósítása és az újonnan beszerzett taneszközök és felszerelések egyaránt biztosítják a tanulók testi-lelki egészségnek kialakítását, megóvását és a versenyképes tudás megszerzését.

Az épület akadálymentesített, a gyengénlátók és egyéb fogyatékkal élők részére is megfelelő eligazító rendszert tartalmaz, a hatályos biztonsági előírásoknak megfelel. Az iskolaudvar és sportudvar a mindennapos szabadtéri testedzés lehetőségét is megteremtette. Az intézmény külső és belső környezetét a felmért igényekhez igazítva folyamatosan szépítjük, az eszközbeszerzéseknek köszönhetően egyre kényelmesebbé tesszük. 

Települési jellemzők

Csomád község a Közép-Magyarország régió Veresegyházi kistérségének – ma már az egyik legdinamikusabban fejlődő – települése. A lakosság összetétele jelentősen megváltozott, hiszen a lakosság száma a betelepült új lakosokkal 10 év alatt több, mint a kétszeresére növekedett. A lakosság száma egyre növekvő, jelenleg 1720 fő. [1]

A jó közlekedés-földrajzi helyzet, a kedvező közlekedési lehetőségek, a természethez közeli, biztonságos környezet azt eredményezik, hogy a közeli fővárosból még mindig egyre többen telepednek le, választják lakóhelyül az újonnan parcellázott és a lakóövezetbe bevont egykori mezőgazdasági területeket. A település folyamatos, példátlan fejlesztésével, a megfelelő életkörülmények javításával sikerült elérni, hogy a lakosságot illetően, a korábbi stagnáló állapot megváltozott, így Csomád lakossága, − s ezen belül a tanköteles korú gyermekek számának folyamatos növekedéséből adódóan −, az iskola tanulói létszáma is növekvő tendenciát mutat.

[1] Csomád község Önkormányzata népesség nyilvántartás (2015. szeptember 30.) 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai

Iskolánkban az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. A pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján: célunknak tartjuk az egyetemes emberi kultúra olyan értékeinek közvetítését, mint a: humanizmus, tolerancia, szeretet, megértés, egymás iránti bizalom, tisztelet és megbecsülés, optimista életszemlélet. 

Intézményünk, a feladatait három fő tevékenységi rendszeren keresztül valósítja meg. Ezek a következők:

  • tanítási-tanulási tevékenység;
  • az egészséges és környezettudatos életmódra irányuló tevékenység;
  • a tanórán és az iskolán kívüli nevelési-oktatási tevékenység. 

Mindhárom tevékenységrendszer a személyiség sokoldalú fejlesztésén alapul, figyelembe véve a gyermekek fejlődés-lélektani jellemzőit és életkori sajátosságait.

Különösen fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését, és a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési faladatainak megvalósítását.

Jelenleg érvényben lévő pedagógiai programunk tartalmazza azt a gazdag hagyományrendszert, amelynek alapján megszervezzük és lebonyolítjuk a 3 fő tevékenységi rendszerhez kapcsolódó rendezvényeinket, programjainkat.

Fontosságukra való tekintettel, az egészséges életmódra irányuló tevékenységekre, a környezettudatos szemlélet kialakítására és a közösségfejlesztésre irányuló széleskörű programjaink szervezésére, különösen nagy hangsúlyt fektetünk.

Kitartó, felelősségteljes munkával elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI címet. A  környezettudatos nevelési elemeket ökoiskolai programunk tartalmazza.

Iskolánk erőssége: a biztonságos környezetben történő, személyes kapcsolatokban gazdag, családias jellegű, partnerközpontú, a kölcsönös elégedettség elérésére irányuló, a minőség fejlesztése irányába ható működés.

Az iskola kiemelt feladata, hogy a hátrányokkal küzdő tanulók számára is biztosítsa a megfelelő fejlődést. Ezért logopédus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus alkalmazására van szükségünk annak érdekében, hogy minden arra rászoruló tanuló, teljes mértékben megkaphassa az igényelt fejlesztési lehetőségeket.

Oktatási szerkezet, az ellátott feladatok köre

Az Esztergály Mihály Általános Iskola jelenleg 8 évfolyammal, évfolyamonként egy osztállyal rendelkező 1 tanulószobai- és 4 napközis csoportot működtető alapfokú oktatási-nevelési intézmény. A 2019/2020-as tanévben a legnagyobb létszámú osztály 27, a legkisebb 14 fős.

 

Tanórai kereteken kívül több szakköri csoportban és sportköri óra keretein belül tölthetik hasznos elfoglaltsággal délutánjaikat tanulóink. Az arra rászoruló diákok számára hetente összesítve 20 óra feletti fejlesztő, 8 óra felzárkóztató, valamint 2 óra felvételire előkészítő foglalkozás áll rendelkezésre. Intézményünkben a 2011/2012-es tanévtől kezdődően a Fóti Zeneiskola kihelyezett tagozataként, számos tanulónknak nyílik lehetősége három tanszakon belül zenei- és hangszeres ismeretek megszerzésére. Emellett intézményünkben három felekezet hitoktatója részesíti tanulóinkat hitoktatásban.

Tanulói adatok

Az intézmény férőhelyeinek száma 208 fő. Tanulói létszámunk 2012-ig folyamatosan nőtt, jelenleg stabilizálódni látszik. (lásd: 1. diagram)

  1. diagram

Az intézmény tanulói létszámának alakulása 1991. és 2015. között (fő) - október 1-jei állapot

 

about_3.png

            Forrás: Jelentés az általános iskolák ……tanévi helyzetéről (1991/92-1998/99)

            Esztergály Mihály Általános Iskola éves statisztikái 2001-2015.

 

Pedagógus/alkalmazotti adatok 

A 2019/2020. tanévben 16 főállású és egy fő óraadó pedagógus alkotja a jelenlegi nevelőtestületet. A főállású pedagógusok közül 2 fő középiskolai tanári, 7 fő általános iskolai tanári, 9 fő tanítói (köztük 6 fő speciális képesítésű) végzettséggel bír. Szakos ellátottságunk csaknem 100%-os. Szakképzett óraadó logopédus, részmunkaidős iskolapszichológus és saját állományban lévő, egy fő fejlesztő-, és egy fő gyógypedagógus szakértelme segíti a kiemelt figyelmet igénylő tanulók továbbhaladását, így segítve az intézményben folyó pedagógiai munkát.

 

A pedagógusok közel 40%-a helyben lakik, a többiek főleg a környező településekről járnak be. Tantestületünknek jelenleg 2 férfi tagja van.

Nevelőtestületünkben egy alsós és egy felsős szakmai munkaközösség működik. Az új iskolaépület nagy alapterülete miatt 4 fő technikai dolgozónk gondoskodik az intézmény tisztaságáról.

Az intézmény számítógépparkjának hibamentes működtetésére heti két alkalommal rendszergazdát biztosít a fenntartónk.

Taneszköz ellátottság

A helyi önkormányzat sikeres iskolaépítési- és eszközbeszerzési pályázatának eredményeképpen a taneszközeink újszerűek, szinte minden tekintetben megfelelnek a kor követelményeinek. A tanulók informatikai képességeinek fejlesztése érdekében korszerű informatikai eszközök állnak rendelkezésre az intézményben. Informatikai gépparkunk egy szerver számítógépet tartalmazó, hálózatba kötött számítógépekből áll, amelyből a szaktanteremben 26 db-ot  a tanulók használnak. A felsős tanulók számára az informatika tanórákon kívül minden szaktárgy esetében egyre több lehetőség nyílik a négy tanteremben felszerelt digitális tanulást segítő eszközök révén.  

Tanulói eredményességi mutatók

Az elmúlt tanévek országos kompetenciamérésein intézményünk minden kompetenciaterületen a községi iskolák átlaga fölött, vagy azzal azonosan és az országos átlag közelében teljesített.

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói alapján az elmúlt négy tanévben a lemorzsolódás mértéke igen csekély, köszönhetően a tanulók felzárkóztatására szervezett egyéni fejlesztő foglalkozásoknak és az arra rászoruló tanulók esetében az egyéni felzárkóztatás érdekében végzett pedagógiai folyamatoknak.

A továbbtanulási mutatók alapján megállapítható, hogy végzős diákjaink 100 %-a valamilyen középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait.

Tanulóink rendszeresen és sikerrel vesznek részt úgy a levelező jellegű, mint a kistérségi, illetve körzeti, megyei és országos tanulmányi versenyeken, melyeken eredményesen szerepelnek. 

Az elmúlt 15 évben több, jelentős sporteredménnyel is büszkélkedhetünk; futásban és atlétika többpróba sportágban rendszeresen avatnak megyei, de akár országos bajnokot is tanulóink közül. Az utóbbi két tanévben eredményesen szerepeltek iskolai csapataink a körzeti asztalitenisz-, kézilabda- és labdarúgó diákolimpiákon is.

Az intézmény külső elfogadottsága, keresettségének mutatójaként elmondható, hogy az iskola iránti érdeklődés nagymértékű. Még mindig vonzó tényező a viszonylag kis létszámunk, a széles programkínálatunk, az átlagosnál még mindig családiasabb légkörünk, a jól képzett tantestületünk, amely tényezők mellett természetesen sokszor döntő az eredményes működésünk.

Külső kapcsolatok

Intézményünk fenntartója és működtetője a Dunakeszi Tankerületi Központ, emellett még ma is fő támogatója a helyi önkormányzat, melynek példa értékű iskola iránti elkötelezettsége már hosszú évek óta bizonyított. A tantestülettel együttműködő szülői munkaközösség, a települési alapítvány, valamit az intézmény saját alapítványának támogatása iskolánk irányában szintén töretlen. A szülői munkaközösség a törvény által biztosított jogkörein kívül minden iskolai – tanulókat érintő – közösségi program szervezésében, támogatásában aktívan részt vesz. 

Munkakapcsolatban állunk az ügyeinkben eljárni illetékes gyámhivatallal, gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai szakszolgálatokkal, a helyi óvodával, Művelődési Házzal és Faluházzal. Rendszeres és eredményes kapcsolatot tartunk az iskola-egészségügyi szolgálat tagjaival, az „Iskola rendőre” program keretein belül a rendőrséggel, alkalom- és szükség szerint a névadónk leszármazottaival, helyi vállalkozóinkkal, támogatóinkkal.

A tankerület iskoláival folyamatosan épül a kapcsolatrendszerünk, de időnként, a múltban velünk együttműködő, − ma már más tankerületbe tartozó− intézményekkel is tartjuk a kapcsolatot. 

A települési lakosokkal a település hivatalos önkormányzati lapján (Csomádi Hírharang - http://www.csomad.hu) keresztül tudunk kapcsolatba kerülni, amelyben minden hónapban részletesen hírt adunk iskolánk életéről. Hivatalos weboldalunkat (http://csomad-esztergaly.hu) bármely érdeklődő megtekintheti.

Minden velünk kapcsolatban álló külső szervezettel kölcsönösen jó munkakapcsolatot tartunk fenn.

(A fentieket lejegyezte Kelemen Ildikó korábbi intézményvezető, aktualizálta Varga László jelenlegi intézményvezető.)